การอบรม PCQI Training: Preventive Controls for Human Food ตามระเบียบ  FSMA รุ่นที่ 3 วันที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 60  จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารให้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา และช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย  บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก  จัดอบรมหลักสูตร “FSPCA Preventive Controls for Human Food ”  ระหว่างวันที่ 27 -มกราคม  – 1 กุมภาพันธ์ 25ุ60   ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 (บีทีเอส อโศก)  กรุงเทพ ฯ   เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการที่ส่งออกสินค้าอาหารไปสหรัฐอเมริกา ให้มีคุณสมบัติเป็น PCQI ตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์ 

ตามที่องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration: USFDA) ได้ประกาศกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Modernization Act: FSMA) ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปปรับเปลี่ยนการปฏิบัติด้านการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤติ (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) ไปสู่หลักปฏิบัติ“การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง” (Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Control: HARPC) เพื่อลดเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงในกระบวนการผลิต และกำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็น Preventive Control Qualified Individual (PCQI) เป็นผู้ควบคุมการจัดทำและบังคับใช้แผนงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Plan)

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก มีการอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food   โดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองเป็น Lead Instructor จาก The Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่ง FSPCA นั้นเป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (The U.S. Food and Drug Administration) และ the Illinois Institute of Technology’s Institute for Food Safety and Health (IIT IFSH) ในการจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหาร ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร  จาก The Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA)ซึ่งลงนามโดยตัวแทนจาก 3 หน่วยงานประกอบด้วย (1) The Illinois Institute of Technology’s Institute for Food Safety and Health (IIT IFSH), USA,  (2)  International Food Protection Training Institute (IFPI), USA (3) Association of Food and Drug, USA ดังตัวอย่างด้านล่าง

a7

3861838622ภาพบรรยากาศการอบรม ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 59

                                                                                                             ข่าวกฎหมายความปลอดภัยทางอาหารของสหรัฐอเมริกาฉบับใหม่จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก kom_logo

ข่าวกฎหมายความปลอดภัยทางอาหารของสหรัฐอเมริกาฉบับใหม่จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ imagesข่าวกฎหมายความปลอดภัยทางอาหารของสหรัฐอเมริกาฉบับใหม่จากหนังสือพิพม์ไทยโพสต์post-t

fspca_logo_rgb_large

กำหนดการรับสมัครและชำระเงิน

รับสมัครเข้าอบรม                                                           บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 

กำหนดชำระเงิน                                                            วันศุกร์ที่ 17  กุมภาพันธ์ 2560*

ค่าลงทะเบียน                               ท่านละ    12,900 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)  สมัครเข้าอบรม 4 ท่านฟรี 1 ท่าน**

*ท่านสามารถชำระเต็มจำนวน 12,900 บาท หรือ ชำระเงินมัดจำ 2,900 บาทและชำระส่วนที่เหลือในวันอบรมวันแรก (กรณีจ่ายมัดจำแล้วและชำระเป็นเช็คเต็มจำนวน 12,900 บาท ภายหลัง ท่านจะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวน)

ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน
ชื่อบัญชี บจก. ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล  (Food Professional Co., Ltd.)
หมายเลขบัญชี 799-2-67247-8

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
– เอกสารคู่มือประกอบการปฏิบัติการของ PCQI (ความหนา 560 หน้า)
– เอกสารการอบรม/เอกสารแบบฝึกหัด
– ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัติเป็น PCQI จาก The Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งลงนามโดยตัวแทนจาก 3 หน่วยงานประกอบด้วย (1) The Illinois Institute of Technology’s Institute for Food Safety and Health (IIT IFSH), USA,  (2)  International Food Protection Training Institute (IFPI) (3) Association of Food and Drug  ดังตัวอย่างด้านล่าง

a7

 คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าอบรม CLICK FOR REGISTRATION (รับ 25 ที่นั่ง) 

สงสัยข้อมูลการลงทะเบียน

ปัญชญิกกา ยอดพรมทอง
บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่แนล จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47  ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10220
อีเมลล์: info@foodpro.co.th
โทรศัพท์ 02-119-512-9 โทรศัพท์มือถือ 092-280-432-2 
แฟกซ์ 02-6863-433 
LINE ID: foodpro

คลิกที่นี่ กรณีต้องการจัดอบรม In-House Training ในหน่วยงาน

ฝ่ายสนับสนุนบริการวิชาการการฝึกอบรม
คุณอุษา พิลึกดีเดช 
โปรแกรมวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ/โปรแกรมวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อีเมลล์: office@agro-industry.org, ousa.pi@agro.kmutnb.ac.th 
โทรศัพท์ 037-217-311

 

For Information in English please find details as following:

Under the Preventive Controls for Human Food rule, the responsibilities of a “preventive controls qualified individual (PCQI)” include to oversee or perform 1) preparation of the Food Safety Plan, 2) validation of the preventive controls, 3) records review, 4) reanalysis of the Food Safety Plan, and other activities as appropriate to the food.

        The Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis, and Risk-based Preventive Controls for Human Food regulation (referred to as the Preventive Controls for Human Food regulation) is intended to ensure safe manufacturing/processing, packing and holding of food products for human consumption in the United States. The regulation requires that certain activities must be completed by a “preventive controls qualified individual (PCQI)”. This course, developed by FSPCA, is the “standardized curriculum” recognized by US FDA; successfully completing this course is one way to meet the requirements for a “preventive controls qualified individual.”

FSPCA Preventive Controls for Human Food Course:

The new United States United Stated Food Drug and Administration (USFDA) Food Safety Modernization Act (FSMA) aims to ensure the safety of the US food supply by shifting the focus from responding to contamination to preventing it. The FSMA applies to both domestic as well as imported food. The USFDA has issued seven foundation rules under FSMA – Produce Safety, Preventive Controls for Human Food, Preventive Controls for Animal Food, Foreign Supplier Verification Program (FSVP) for Importers of Food for Humans and Animals, Accredited Third-Party Certification Sanitary Transportation of Human and Animal Food, and Intentional Adulteration for Human Food.

a7

This course developed by FSPCA is the “standardized curriculum” recognized by USFDA. An important FSMA requirement is for every processing facility to have a trained resource person or “Preventive Controls Qualified Individual (PCQI)”, who has completed a USFDA recognized curriculum course such as the one developed by the Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA), that is recognized by the USFDA. This person will oversee the implementation of the facility’s food safety plan and other key tasks.  Under the Preventive Controls for Human Food (PCHF) regulation, the responsibilities of a PCQI include to perform and/or oversee 1) preparation of the Food Safety Plan, 2) validation of the preventive controls, 3) records review and 4) reanalysis of the Food Safety Plan, and other activities as appropriate to the food.

Objectives:

 • Successfully completing this course is one way to meet the requirements for a Preventive Controls Qualified Individual.The training will provide learning opportunities on how to develop a Food Safety Plan to comply with the USFDA’s Pvenetive Controls for Human Foods regulation requirements
 • Provide learning opportunities for understanding the the new Preventive Controls for Human Food requirements for implementing and documenting Preventive Controls under the Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis, and Risk-Based Preventive Controls for Human Food rule

Monday February  27, 2017

 • Chapter 1: Introduction to Course and Preventive Controls
 • Chapter 2: Food Safety Plan Overview
 • Chapter 3: Good Manufacturing Practices and Other Prerequisite Programs
 • Chapter 4: Biological Food Safety Hazards
 • Chapter 5: Chemical, Physical and Economically Motivated Food Safety Hazards

Tuesday February  28, 2017

 • Chapter 6: Preliminary Steps in Developing a Food Safety Plan
 • Chapter 7: Resources for Food Safety Plans
 • Chapter 8: Hazard Analysis and Preventive Controls Determination
 • Chapter 9: Process Preventive Controls
 • Chapter 10: Food Allergen Preventive Controls
 • Chapter 11: Sanitation Preventive Controls
 • Chapter 12: Supply‐chain Preventive Controls

Wednesday March 1, 2017

 • Chapter 13: Verification and Validation Procedures
 • Chapter 14: Record-keeping Procedures
 • Chapter 15: Recall Plan
 • Chapter 16: Regulation Overview – cGMP, Hazard Analysis, and Risk‐Based Preventive Controls for Human Food