สมัครอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่น 3 (27 ก.พ. – 1 มี.ค. 60)

ลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 3  

 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 60 โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพ ฯ

ลงทะเบียนบัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2560

 บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47   ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ +662-119-512-9, +669-228-0432-2 แฟกซ์ +ุุ662-686-343-3
E-mail: info@foodpro.co.th  LINE ID: foodpro
ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร
ผู้ประสานงานโครงการ ฝ่ายวิชาการฝึกอบรม คุณอุษา พิลึกดีเดช ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
e-mail: office@agro-industry.org, ousa.pi@agro.kmutnb.ac.th Tel +663-721-7311, 081-4285999
LINE ID: foodpro

โปรดกรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกช่อง หากกรอกข้อมูลไม่ครบทุกช่องท่านไม่สามารถกดเพื่อ submit ได้ กรณีไม่มีข้อมูลให้ระบุ “ไม่มีข้อมูล”

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.