แบบฟอร์มแสดงความประสงค์จัดอบรม In-House Training

 

 
โปรดกรอกรายละเอียดที่ท่านสนใจจะจัดอบรม  In-House Training
ตามแบบฟอร์มด้านล่าง ทางบริษัท ฟูดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด
จะติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชั่วโมง
***************************************************
บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120                                                                                  
โทรศัพท์ +662-119-512-9, +669-228-0432-2 
แฟกซ์ +ุุ662-686-343-3 
E-mail: info@foodpro.co.th 
LINE ID: foodpro

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.