Overview

1. หาลูกค้าใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เสนอราคา เจรจาต่อรองกับลูกค้า
3. ดูแลรับผิดชอบงานที่ลูกค้าสั่ง
4. โต้ตอบเมล์ ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
5. อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา